Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Graaf­schap Zonwering zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen tevens op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling via Graafschap Zonwering worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. Graafschap Zonwering wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestel­ling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie is met de grootst moge­lijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.

3.2 Betaling dient te geschieden netto, á contant zonder enige korting voor contante betaling, of per vooruitbetaling volgens de op de website omschre­ven methoden.

3.3 Indien betaling door omstandigheden anders plaatsvindt dan vermeld in artikel.

3.2 dient betaling zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 8 da­gen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingsrente van 4% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever gerechtigd alle incassokosten, zowel in- als buitenrechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerech­tigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samen­hangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

3.6 Indien de factuur niet in zijn geheel is voldaan, blijft het geleverde goed eigendom van Graafschap Zonwering.

Artikel 4. Levering

4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 De levertijd gaat in 15 werkdagen na de bevestiging van de order, of later indien de betaling ontvangen is.

4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfennegentig euro bedragen, in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtge­ver aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.

Artikel 6. Intellectuele eigendommen

6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdracht­nemer.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de weder­partij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5000,– onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadever­goeding

Artikel 7. Reclames

7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtge­ver geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundi­ge komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onaf­hankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Garantie

8.1 Tenzij anders vermeld, verleent opdrachtnemer gedurende drie jaar na leveringsdatum garantie op materiaal- en/of constructiefouten van gele­verde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. Voor Somfy motoren geldt een garantie termijn van 5 jaar. De garantie beperkt zicht te allen tijde uitsluitend tot het leveren van vervangende onder­delen, nadat het defecte onderdeel door opdrachtgever is geretourneerd en in ons magazijn is ontvangen. De verzendkosten voor te leveren onderdelen komen bij garantie na 2 jaar voor rekening van opdrachtgever.

8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd be­perkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onder­delen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd en in ons magazijn zijn ontvangen. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal betreffend montagebedrijf dit herstellen dan wel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever.

8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoer­de werken worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door op­drachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op even­tuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitge­voerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.

8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Alsmede in geval van onoor­deelkundig gebruik.

8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke be­oordeling of de bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren en/of instal­leren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.

8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaanne­mers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schor­ten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zonder dat opdracht­nemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10. Uitvoering

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

10.2 Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdracht­gever blijft gehouden tot betaling van de overeengekomen montagekosten, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dienen te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeen­komsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.